Mga batas ng mga dating pamahalaan matt88ttam personal dating ads

Posted by / 02-Aug-2019 08:13

Mga batas ng mga dating pamahalaan

Maaaring ipagsawalang bahala lamang ito ng mga relihiyon, o hindi kayay sabihin na isang kahibangan lamang na pag-usapan ito.

Ngunit may maibibigay ba silang higit na mabuting paliwanag kung bakit nangyayari ang mga ito, ano ang sinasabi ng kani-kanilang mga dios tungkol dito?

At kung hindi pa ito sapat para makuha ang inyong pansin, tingnan at unawain ang isa pang talata na nagbibigay ng higit pang kaalaman at mga tanda tungkol sa pinagmulan ng kasalukuyang kalagayan ng mundo: Sa paglabag sa mga kautusan ng Dios, ito ay tunay na magbubunga ng kaparusahan o sumpa sa sinomang gumawa ng gayon.

Sa totoo lang, ang mga ibinabalita na nagaganap sa lahat ng mga oras sa mga palatuntunan sa radyo, telebisyon at maging sa internet man na ating napapakinggan at napapanood o nakikita araw-araw ang nagpapatunay na ang lumalalang kalagayan na ating nararanasan ay pandaigdigan sa lawak nito.Oil spills, toxic waste, mauusok na mga sasakyan at mga pabrika, ang pagkabutas ng ating ozone layer, pag-ubos ng mga kagubatan, ang walang pakundangang pagkuha ng langis, at ang susunod? Marami na tayong nakuha mula sa likas na yaman ng ating daigdig, wala man lang tayong isinukli na kahit na kaunting kapahingahan nito.Paglilindol: Piipinas 1990, Japan 1995, Turkey 1997, Iran 2003, California 2004, Indonesia 2004, Pakistan 2005, Indonesia 2006. Asian financial meltdown 1997, US sub prime and financial meltdown 2008-09, world economic and financial crisis 2009, mga krisis sa tubig at enerhiya, krisis sa pagkain at mga iba pa na nakakaapekto sa mundo, at ang China product scares.At mangyayari sa araw na yaon, na magkakaroon ng isang malaking kaingay sa gitna nila na mula sa Panginoon; at hahawak ang bawa't isa sa kanila sa kamay ng kaniyang kapuwa, at ang kamay niya'y mabubuhat laban sa kamay ng kaniyang kapuwa.Nakakapangingilabot mang isipin, hindi hangad ni Maestro Evangelista ang manakot.

mga batas ng mga dating pamahalaan-68mga batas ng mga dating pamahalaan-53mga batas ng mga dating pamahalaan-32

Ipakikita at ipapaliwanag ni Maestro Evangelista ang mga ipinahayag ng mga propeta ng Dios, upang maunawaan ang Salita ng Dios sa lahat.

One thought on “mga batas ng mga dating pamahalaan”